V15, 2004. augusztus 10.

kk: 0 4k: 0 szk: XXXXXXXXXXXX XD